Obsah

Úplné znění po vydání změny č.4 - právní stav územního plánu obce Býkev

Datum vydání: 18.5.2020

Datum nabytí účinnosti: 

Textová část:

 

Výkresy:

Hlavní výkres

Základní členění

Koncepce krajiny

Technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Výkres VPS

Koordinační výkres