Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda  BOZP Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků + obyvatelé s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Rušení trvalého pobytu Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná) Volbní agenda Vidimace a legalizace Místní poplatky Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací , odpadní vody Podněty k územnímu plánu Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba, běžná emailová komunikace, datová schránka Přidělení čísla popisného Archivace stavební dokumentac Správní řízení Žádosti podle 106/1999 Sb. Czech Point Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele Úřední deska Zápisy ze zastupitelstva Seznam domů s jménem vlastníka, seznamy vododovů atd. SDH Významná jubilea Evidence majitelů psů Exekuce Pokladna, účetní doklady, účetnictví Probační služba, VPP
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Výběr poplatků Uzavírání smluv Zpracování územního plánu Vedení pošty Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Vedení hasičeské jednotky Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence majitelů psů Informační povinnost Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Probační služba, VPP
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci zaměstnanci obci, zastupitelé obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti, rodiče Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz, volební komise Občané a jiné fyzické osoby Občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Korespondenti Občané obce Občané a jiné fyzické osoby Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Vlastníci nemovitostí Členové JSDH Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Majitelé psů Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby zaměstnanci
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi a certifikáty, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, zápočtový list jmenné, podpisy jmenné, SPZ, podpis, bydliště jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodinné vztahy, způsobilost, předchozí bydliště, národnost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště, adresa ohlašovny Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození/RČ, bydliště Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, podpis, adresa, OP Jmenné, adresnné Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, RČ Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, list vlastnictví,podpisy  Jmenné, adresnné, kontaktní, podpis, razítko Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození, RČ Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis, pohlaví, místo narození, státní občanství, OP, zobrazené osobní údaje záleží na důvodu výpisu z Chechpointu Jmenné, adresnné, datum narození,  zobrazené osobní údaje záleží na důvodu výpisu Jména, adresy, datum narození, parcela, zobrazené osobní údaje záleží na důvodu výpisu v archivu - jménné, adresné Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely, kontaktní Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, podpis Jmenné, věk Jmenné, adresné Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti, platový výměr, předešlé exekuce Jmenné, adresné Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, RČ + u smluv viz kategorie zpracovávaných OsÚ u personální agendy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad, mzdová účetní Určení zaměstnanci, zpracovatelská firma určení zaměstnanci, starosta Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, volně přístupná na žádost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí, stavební úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci, záppisy veřenost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce, mzdová účetní
Doba uchování osobních údajů 50 let - osobní spisy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, kvalifikace a vzdělávání, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 5 let 50 let 5 let 10 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 5 let 5 let 10 let 5 let 5 let   5 let 5 let 5 let 5 let 1 rok 10 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 1 rok 5 let 1 rok 10 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c e c c c b c c c c c c c c c c f c e f c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce kniha úrazů §105 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §10abc zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §36a zákona č. 128/2000 Sb. zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,  zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,  zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky zák. č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí §16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích Není třeba vyplnit buňku. zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů §31a zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
vyhláška č. 499/2006 Sb. §18 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na komunikacích §14 zák. č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
§9b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §7 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, §1 nařízení vlády č. 364/1999 Sb. §26 zák. č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád
§93 zák. č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 128/2000, o obcích §29 a §68 zák. č. 133/1985 Sb.,
Zákon České národní rady o požární ochraně
§4 a §5 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů §2 Zzák. č. 565/1990 Sb.
Zákon České národní rady o místních poplatcích
zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
zák. č. 257/2000 Sb.
Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE