Obsah

Územní plán obce

 
Územní plán BÝKEV
 
 
Výkresová část - výkres základního členění
                            - hlavní výkres,
                            - koncepce krajiny
                            - technická infrastruktura,
                            - doprava,       
                            - výkres veřejně prospěšných staveb
 
Výkresová část odůvodnění - koordinační výkres,  - zábory půdního fondu

 

 

ZMĚNA Č.1 ÚP BÝKEV

Datum vydání: 12.12.2012

Nabytí účinnosti: 29.12.2012

 

Právní stav ÚP Býkev po vydání změny č.1