Menu
Obec Býkev
ObecBýkev
Obec Býkev
ObecBýkev

Jednací řád zastupitelstva obce

Obec Býkev

Jednací řád zastupitelstva obce Býkev

 
Zastupitelstvo obce Býkev se usneslo podle ust. § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na tomto svém jednacím řádu:
 
I.
Úvodní ustanovení
 
1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání a průběh jednání zastupitelstva obce, způsob jeho usnášení a kontrolu plnění jím přijatých usnesení, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání zastupitelstva obce.
2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v souladu se zákony.
 
II.
Pravomoci zastupitelstva obce
 
1.  Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce ve smyslu ust. § 35 odst. 1) zákona a všech otázkách uvedených v ust. § 84 a § 85 zákona o obcích č.128/2000 Sb., dále ve smyslu pozdějšího znění zákona č.128/2000 Sb.
2. Zastupitelstvo obce je oprávněno si ve smyslu ust. § 84 odst. 4) zákona vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce s výjimkou působností vymezených v ust. § 102 odst. 2 písm.c),d),f),j),a l). zákona.
 
III.
Svolání zasedání zastupitelstva obce
 
1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce, svolává je starosta obce. Starosta obce je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. V tomto případě se zasedání zastupitelstva obce musí konat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.
2. Nesvolá-li starosta obce zasedání zastupitelstva obce podle odst. 1., učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
3. Zasedání zastupitelstva obce musí být svoláno tak, aby mohl obecní úřad zveřejnit informaci o době, místě a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Informaci zveřejní obecní úřad na úřední desce, na webových stránkách obce (elektronické úřední desce), příp. dalším způsobem v místě obvyklým. Svolavatel doručí členům zastupitelstva obce nejméně 7 dnů před konáním zasedání zastupitelstva informaci o jeho konání (elektronicky, telefonicky nebo písemně).
4. Svolavatel je povinen o svolání zasedání zastupitelstva informovat obecní úřad, který zveřejní. Informaci zveřejní alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Lhůta 7 dní nemusí být dodržena v případě mimořádného svolání zastupitelstva v krizové situaci (např.povodeň,chemické a jiné ohrožení života)
 
IV.
Příprava zasedání zastupitelstva obce
 
1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce podle programu, který navrhuje, přitom stanoví zejména:
  • a) dobu a místo jednání
  • b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
  • c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.
2.  Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory zastupitelstva obce. Právo k předložení návrhu k zařazení na pořad jednání má rovněž hejtman kraje, je-li zasedání zastupitelstva obce svoláno na jeho žádost (ust. čl. III. odst. 1. tohoto jednacího řádu), a další osoby, o nichž tak rozhodne zastupitelstvo obce.
3. Návrhy členů zastupitelstva obce a výborů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně. Návrhy členů zastupitelstva obce předkládá zpravidla starosta obce a návrhy výborů zastupitelstva obce předkládají zpravidla předsedové výborů, není-li těmito orgány stanoveno jinak.
4. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel v jednom výtisku prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva obce nejpozději do 3 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva obce.
5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit danou problematiku a rozhodnout o přijetí účinných opatření. Součástí písemných materiálů musí být zpravidla návrh usnesení formulovaný navrhovatelem.
6. V písemné podobě musí být vždy předloženy materiály a dokumenty, k jejichž platnosti zákon vyžaduje schválení zastupitelstvem obce, zejména obecně závazné vyhlášky obce či jejich změny, zřizovací listiny organizací a organizačních složek obce či jejich změny, smlouvy o převodu vlastnictví nemovitého majetku či zřízení zástavního práva, smlouvy o poskytnutí dotace či půjčky, smlouvy o výpůjčce, společenské či zakládací smlouvy a stanovy, smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem, atd.
7. Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno o věcech, které byly zařazeny do programu, a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta obce nechá schválit návrh programu jednání při jeho zahájení.
8. V případě, že člen zastupitelstva obce nebo výbor zastupitelstva obce podá návrh k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce po zveřejnění programu jednání před jeho schválením na zasedání zastupitelstva obce a zastupitelstvo neschválí doplnění programu o předložený návrh, má navrhovatel právo jej podat opakovaně, avšak v písemné podobě, přičemž návrh bude zařazen do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva. Nezařadí-li starosta do programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce tento návrh, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce a jeho rozhodnutí je konečné.
9. Informativní materiály předá starosta obce členům zastupitelstva obce nejpozději před zahájením zasedání.
 
V.
Účast členů zastupitelstva obce na zasedání
 
1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva obce, jinak jsou povinni písemně se předem omluvit starostovi obce s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta obce.
2. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva obce svým podpisem do listiny přítomných.
 
VI.
Účast dalších osob na zasedání zastupitelstva obce
 
Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.
 
 
VII.
Průběh zasedání zastupitelstva obce
 
1.  Zasedání zastupitelstva obce řídí obvykle starosta obce (dále též jen „předsedající“).
2.  Starosta obce řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje (není-li stanoveno tímto řádem, nebo zastupitelstvem obce jinak), ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Nesejde-li se nadpoloviční počet členů zastupitelstva obce do 1/2 hodiny po době určené pro začátek zasedání nebo klesl-li počet členů zastupitelstva obce v průběhu zasedání pod nadpoloviční většinu, ukončí zasedání zastupitelstva obce. V tomto případě se musí konat do 15 dnů jeho náhradní zasedání.
3.     V zahajovací části jednání starosta obce:
Ø prohlásí, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno
Ø určí zapisovatele zápisu z jednání
Ø konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva obce
Ø nechá schválit program
Ø nechá zvolit dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce
Ø sdělí, zda byl určenými ověřovateli ověřen zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce, kde byl vyložen k nahlédnutí a zda, případně jaké, námitky byly proti jeho obsahu podány. Pokud proti zápisu byly námitky uplatněny, musí o nich rozhodnut po vyjádření ověřovatelů zastupitelstvo obce.
4.  Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.
5. Jednání o věci zařazené do programu zasedání uvede předkladatel. Jsou-li k projednávané věci samostatná stanoviska (např. výborů zastupitelstva, popř. komisí), jsou jejich návrhy předneseny ihned po předkladateli. Poté je zahájena rozprava členů zastupitelstva, po níž následuje diskuse.
6. Do rozpravy se v průběhu zasedání přihlašují zastupitelé obce písemně nebo zvednutím ruky. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. Doba diskusního vystoupení může být omezena (min.5 min). Předkladateli návrhu je umožněna délka příspěvku na min.10 min. Technická poznámka může trvat max. dobu 3 minuty.Jakékoliv prodloužení této lhůty musí zastupitelstvo schválit svým hlasováním.
7. Občan obce, který dosáhl věku 18 let a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednaným věcem v průběhu jednání. Toto oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním příslušníkem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
8. Do diskuse se občan obce a oprávněné fyzické osoby přihlašují zvednutím ruky. Délka jednoho diskusního příspěvku může být nejvýše 3 minuty, k téže věci nejvýše dvakrát, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak.
9. Do rozpravy a diskuse v rámci projednávaného bodu programu se mohou členové zastupitelstva obce, občané a oprávněné fyzické osoby přihlásit jenom do konce jeho projednávání.
10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
11. Návrh na ukončení rozpravy a diskuse může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 
VIII.
Hlasování
 
1. Ke každému bodu jednání přijímá zastupitelstvo usnesení, o kterém se hlasuje. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Hlasování je zpravidla veřejné. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh, nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet.
3. Na návrh člena zastupitelstva obce se může hlasovat tajně. Podmínky a způsob tajného hlasování stanoví vždy pro konkrétní případ zastupitelstvo obce, přičemž je vždy povinno zvolit nejméně dvoučlennou komisi pro zajištění průběhu tajného hlasování. V tomto případě komise sděluje zastupitelstvu obce výsledek hlasování.
4. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající zasedání.
5. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy k předloženému návrhu usnesení či předloženému materiálu ke schválení, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto pozměňujících návrzích v opačném pořadí, než jak byly podány. Pokud nebude přijat žádný z protinávrhů, hlasuje se o původním návrhu.
6. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo postupně o všech variantách, v pořadí, jak byly podány.
7. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta obce v tomto případě vyzve skupiny členů zastupitelstva obce jednotlivých volebních stran, aby jmenovaly po jenom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta obce. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá většinu, starosta obce obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
8. Usnesení zastupitelstva obce je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
9. Výsledek hlasování se uvádí do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
10. Usnesení zastupitelstva obce podepisuje starosta obce a místostarosta, v jejich nepřítomnosti zastupitelstvem určení členové zastupitelstva obce.
 
IX.
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce
 
1. Členové zastupitelstva obce mají při právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce a požadovat od nich vysvětlení.
2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
 
X.
Zajištění nerušeného průběhu jednání zastupitelstva obce
 
1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
2. Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.
3. Po 90 minutách jednání následuje desetiminutová přestávka, případné další přestávky po dohodě členů zastupitelstva obce.
 
XI.
Ukončení zasedání zastupitelstva obce
 
1. Předsedající prohlásí zasedání za skončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
2. Předsedající je oprávněn prohlásit zasedání za skončené, jestliže ten, kdo byl ze zasedání zastupitelstva obce vykázán, zasedání neopustí. Obdobně je předsedající oprávněn rozhodnout o přerušení zasedání zastupitelstva, a to až do doby, dokud vykázaný zasedání zastupitelstva obce neopustí.
3. Předsedající rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných důvodů, znemožňujících nerušené jednání, v těchto případech se zasedání koná znovu do 15 dnů.
 
XII.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
 
1. O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad, který rovněž vede evidenci usnesení z jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně, a materiály písemně na jednání předložené a zastupitelstvem obce projednané a schválené (jejich kopie).
3. V zápise se uvádí zejména:
- den a místo jednání
- hodina zahájení a ukončení
- doba přerušení
- jména přítomných, omluvených a neomluvených zastupitelů
- jméno zapisovatele a jména zvolených ověřovatelů zápisu
- jméno toho, kdo řídil zasedání
- program jednání
- průběh rozpravy se jmény řečníků
- průběh diskuse
- podané návrhy a dotazy
- schválené znění usnesení
- výsledek hlasování, příp. informace o tajném hlasování a na čí žádost bylo uskutečněno
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.
4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta, ověřovatelé a zapisovatel. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se ukládá k archivaci.
5. O případných námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne zastupitelstvo na nejbližším zasedání.
6. Ke stažení z elektronické úřední desky do10 dnů od skončení zasedání zastupitelstva obce.
 
XIV.
Zabezpečení a kontrola usnesení
 
1. Organizační opatření a zabezpečení přijatých usnesení zajišťuje starosta.
2. Kontrolu plnění usnesení provádí starosta obce a informuje zastupitelstvo obce na příštím zasedání.
3. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí kontrolní výbor zastupitelstva obce.
 
XV.
Závěrečná ustanovení
 
1.  Zrušuje se Jednací řád zastupitelstva obce Býkev, ze dne 20.11.2006.
2.  Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo obce Býkev dne 29.9.2011.
 
 
Martin Prislupský
starosta obce
 
Luděk Říčař                                                                        
místostarosta obce

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

dvě Místní části

​​
První zmínka 1392
​​
577 obyvatel
​​
Mateřská škola
​​
Dětská skupina

Naše projekty podpořiliMinisterstvo pro místní rozvoj

nahoru