Menu
Obec Býkev
ObecBýkev
Obec Býkev
ObecBýkev

Mimořádné události a krizové situace

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva


Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

http://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

Další informace na webových stránkách:

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací.

Základní pojmy - definice

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

 • Krizová situace, krizový stav - Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

 

 • Integrovaný záchranný systém (IZS) - se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.


Varianty mimořádných událostí

 • Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl, stékání vody a zeminy z polí při přívalových deštích.
 • Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry.
 • Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
 • Sesuvy půdy a svahové pohyby.
 • Dopravní nehody (silniční doprava, železniční doprava) s kombinovaným účinkem - hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy.
 • Výbuchy plynovzdušných směsí .
 • Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení apod.).
 • Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
 • Smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší.
 • Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.
 • Nedostatek vody a důležitých potravin.
 • Velké teroristické akce, ozbrojené konflikty, rozsáhlé ohrožení hospodářství a veřejného pořádku.
 • Přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě.


Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 • Zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
 • nepodceňujte vzniklou situaci


Pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel

 • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
 • varujte ostatní ohrožené osoby
 • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
 • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
 • pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu
 • sledujte hromadné informační prostředky, respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
 • zbytečně netelefonujte a nepřetěžujte telefonní síť.


Důležitá telefonní čísla

 • Hasičský záchranný sbor  150
 • Záchranná služba 155
 • Policie ČR   158
 • Tísňová linka 112


Krizový štáb obce Býkev
Krizový štáb byl zřízen starostou obce Býkev, jako pracovní orgán starosty k řešení krizových situací podle § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Krizový štáb projednává

 • zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace včetně návrhů opatření,
 • plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,
 • návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce,
 • informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém stavu  v uplynulém rozpočtovém roce,
 • způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
 • vnější havarijní plány
 • podmínky nouzového přežití obyvatelstva.


Složení Krizového štábu v obci Býkev:

 • Martin Prislupský - 725021080
 • Ing. Luděk Říčař - 720705348
 • Zdeňka Kvídová - 728931350

Podávání informací

Oficiální informace za krizový štáb o vývoji a řešení krizové situace, dále informace starostům dotčených obcí v rámci ORP podává:

 • starosta
 • člen krizového štábu
 • pověřený pracovník krizového štábu


ZPŮSOB POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

K varování budou využity všechny dostupné prostředky tj. siréna, veřejný rozhlas, megafon, internetové stránky obce, vyvěšení na úřední desce.

Evakuace obyvatelstva

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu.
Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.
Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

Při nařízené evakuaci obyvatel:

 • dodržuje pokyny složek IZS a orgánů zabezpečujících evakuaci
 • uhasí oheň v topidlech
 • uzavře přívod vody a plynu
 • ověří, zda sousedé vědí, že mají opustit byt, lokalitu
 • dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • vzít evakuační zavazadlo označené jménem a adresou
 • uzamknout byt
 • dostavit se na určené místo dle pokynů orgánů obce
 • nechat volné průjezdné šířky komunikací k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody


EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem   a adresou.

Obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • předměty denní potřeby - jídelní misky příbor, umělohmotná nebo polní láhev, nůž, provázek, šitíčko, zavírací špendlíky, otvírač na konzervy
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy atd.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • toaletní a hygienické potřeby - toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta, ručník atd.
 • osobní léky a další prostředky - doporučuje se tlakový obvaz, léky tišící bolest, snižující horečku, dezinfekční nebo antiseptické prostředky
 • spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko
 • náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy
 • pro děti hračka, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle
 • bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač

Nelze brát sebou objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

dvě Místní části

​​
První zmínka 1392
​​
577 obyvatel
​​
Mateřská škola
​​
Dětská skupina

Naše projekty podpořiliMinisterstvo pro místní rozvoj

nahoru